Conference Agenda

Overview and details of the sessions of this conference. Please select a date or location to show only sessions at that day or location. Please select a single session for detailed view (with abstracts and downloads if available).

 
 
Session Overview
Session
Sessie 2.08
Time:
Thursday, 17-03-2022:
12:35 - 13:35

Location: A210


Presentations
12:35 - 13:05

STEAM CT

Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet

VIVES, België

Computationeel denken kan gezien worden als een vorm van probleemoplossend denken waarbij specifieke problemen opgelost kunnen worden op een manier zoals een computer ze zou kunnen oplossen (Wing, J, 2014). Het gaat dan vooral over het toepassen van logische en algoritmische denktechnieken (Repenning, A. et al, 2010).

Dit Erasmus KA2 project heeft als doel computationeel denken te stimuleren binnen basis- en secundair onderwijs door het te integreren binnen 'real life' STEAM contexten. We gaan ervan uit dat de geïntegreerde aanpak en de authentieke contexten die een STEAM aanpak kenmerken, katalyserend kunnen werken om computationele vaardigheden aan te leren.

Het project is nog lopend (2019-2022) en is een samenwerking tussen verschillende Europese partners. Het expertisecentrum Onderwijsinnovatie van VIVES is coördinator. Partners zijn University of Valladolid (Spanje), Vilniaus University (Litouwen), training center 21 knowledge (Portugal), Vendelsömalmsskolan (Zweden), Kummun koulu (Finland), GO! Ter Elzen (België), G.Giardino (Italië) en Fontenebro School (Spanje).

Binnen het project wordt de methodiek van 'design based education research' gebruikt om een didactisch model voor integratie van computationeel denken in STEAM te ontwikkelen. Het model wordt geconcretiseerd met een bijhorende leerlijn voor computationele vaardigheden en 20 concrete projecten. Binnen het project wordt van bij de start intensief samengewerkt met de leerkrachten van de deelnemende scholen met als doel het didactisch model en de ontwikkelde projecten te testen in meerdere klassen.

De resultaten van het STEAM CT project worden geïntegreerd in een e-learning platform dat kan gebruikt worden tijdens navormingen voor leerkrachten, maar vooral ook in de lerarenopleiding met als doel STEAM en computationeel denken expliciet te integreren in het curriculum van de opleiding kleuter-, lager en secundair onderwijs in de lerarenopleiding.

Tijdens de presentatie wordt het specifieke onderzoeksproces binnen het project toegelicht alsook de daaruit voortvloeiende resultaten. Er wordt ook aangegeven hoe de resultaten een weg kunnen vinden naar de curricula van de lerarenopleiding. Tevens wordt ook een link gelegd met een voorafgaand Erasmus KA2 project STEM4MATH waaruit dit project is gegroeid.13:05 - 13:35

Interdisciplinair begrip in geïntegreerd wetenschapsonderwijs

Els Sichien

HOGENT, België

In 2019 gingen in Vlaanderen de nieuwe eindtermen SO van kracht. Ze werden niet meer geordend in stapel-, maar in netwerkcurricula, waarin de relaties tussen de ET even belangrijk zijn als de inhoud. De ET worden niet meer aan vakken gekoppeld, waardoor scholen kunnen kiezen voor afzonderlijke vakken, een vakkencluster of projectwerk. Bij onderwijsontwikkeling dienen curriculum, instructie en assessment op elkaar afgestemd te zijn en te vertrekken vanuit eenzelfde cognitief kader. Bij het ontwerp van geïntegreerd wetenschapsonderwijs zien we vaak dat er enkel wordt ingezoomd op het curriculum (1,2) en/of op de instructie (3,4), soms op assessment, maar zelden op het gebruikte cognitief kader (5,6,7). Dit leidde tot de onderzoeksvraag: “Hoe ziet een cognitief kader voor geïntegreerd wetenschapsonderwijs in de eerste graad eruit?”

Vandaag zijn er heel wat complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering, etc. die een multidisciplinaire samenwerking vragen. Er is dus nood aan een cognitief kader dat aangeeft hoe competenties voor multi-of interdisciplinair werken kunnen getraind worden. “Interdisciplinair begrip” is de capaciteit om kennis en denkwijzen vanuit meerdere disciplines te integreren om een cognitieve vooruitgang te boeken, die onmogelijk te bereiken is vanuit een monodisciplinaire aanpak (8). Binnen het I3T-cognitief kader (5) wordt deze noodzakelijke competentie, bestaande uit integratie, translatie, transfer en transformatie van kennis, nagestreefd.

In ons onderzoek werd dit I3T-kader vertaald naar de Vlaamse context. Via “design based research” (9) werd, door de valkuilen in kaart te brengen bij het ontwikkelen van lesmateriaal, dit kader aangepast en werd een gebruiksaanwijzing ontwikkeld. Uit de try-out bleek dat de gebruikte termen uit het I3T-kader niet eenduidig genoeg waren om effectief mee te werken. Daarom verfijnden we de betekenis ervan, voegden gedragsindicatoren toe en besloten de competentie ‘transformatie’ op te nemen onder de competentie ‘transfer’, zodat de betekenis van deze termen aansluiten bij de cognitieve pedagogie van Almarode et al. (2018). Uit de try-out bleek ook dat samenwerken tussen collega’s niet evident was. Daarom haalden we “tips-en-tricks” uit de literatuur om dit te faciliteren (10,11,12). Tenslotte bleek dat de nieuwe ET inhoudelijk soms te weinig compatibel zijn om tot mooi uitgewerkte lessen te komen. Zo is “leven op de Zuidpool” een mooi thema waarbinnen fysica, bio, techniek en aardrijkskunde gecombineerd kunnen worden, maar zijn leerinhouden rond isolatie en textiel niet opgenomen in de ET en worden de concepten rond warmtetransport pas in de 2de graad aangeleerd. Bij een herwerking van de ET zou men hier rekening kunnen mee houden.